" I see your true colors and that's why I love you "

 

(Phil Collins)

AUTIZMUS

Autizmus je spôsob bytia. Autizmus je neoddeliteľná súčasť existencie. Je to pervazívna porucha vývinu osobnosti prejavujúca sa predovšetkým v oblasti komunikácie, sociálnych vzťahov, predstavivosti, záujmov a aktivít.

 

Oblasť komunikácie predstavuje pre jedincov s poruchami autistického spektra výrazné obmedzenie. Niektorí autisti si nedokážu osvojiť reč a vôbec nerozprávajú.  Iní osvojenie reči zvládli, no slová a vety nedokážu využiť na plnohodnotnú komunikáciu kvôli obmedzenej schopnosti chápať význam hovoreného slova.

 

Osoby s poruchami autistického spektra často nie sú schopné porozumieť tomu, čo vnímajú a  pozorujú okolo seba.  Sociálne vzťahy a ich zákonitosti vnímajú autisti ako veľmi komplikované a neprehľadné. Nie je pre nich jednoduché porozumieť okolitému svetu, čo častokrát vedie k poruchám sociálnej adaptácie. Navonok sa môže zdať, že vôbec nestoja o sociálny kontakt s okolím. Zdanlivá odťažitosť ale môže byť len prejavom vnútornej neistoty a neschopnosti nadviazať kontakt s inými osobami.

 

Ľudia s autizmom majú zvláštny spôsob vnímania.  Obmedzenia v oblasti predstavivosti sa prejavujú hlavne stereotypným správaním, rituálmi a pomerne obmedzeným okruhom záujmov.  Fascinujú ich stereotypné a opakujúce sa činnosti, pohyby i situácie. Hlavne u detí je pozorovateľný zvýšený záujem o točiace sa predmety či zoraďovanie vecí za sebou podľa istého kľúča.

SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME

2. apríl bol Organizáciou spojených národov vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Každoročne sa pri tejto príležitosti koná po celom svete množstvo osvetových projektov s cieľom zvýšiť povedomie o autizme a pomôcť autistom začleniť sa do spoločnosti.

PRIDAJTE SA AJ VY

Pridajte sa 2. apríla aj vy. Možností je mnoho. Oblečte si napríklad niečo modré, zoberte si modré doplnky alebo si pripnite modrú stužku. Zmeňte si profilovú fotografiu na sociálnej sieti, nazdieľajte príspevok o autizme alebo zverejnite svoju fotku v modrom oblečení. Ak máme možnosť, presvedčte ľudí vo vašom okolí, aby večer osvetlili modrou farbou významné miesta či budovy.

 

Prostriedkom upozorňovania na problémy súvisiace s autizmom sa stala modrá farba, ktorá je považovaná za farbu komunikácie. Práve v oblasti komunikácie majú ľudia s poruchami autistického spektra výrazné znevýhodnenia.

 

Ako symbol autizmu  je často používaný aj farebný puzzlík. Puzzlík ako súčasť skladačky, ktorú je potrebné vyriešiť.